hostgator best coupon code

Algemene voorwaarden van Fiscalis Accountants BV (ontleend
aan Algemene Voorwaarden NBA 2017 variant 1)


Het hoofdkantoor is gevestigd te Assen, hierna te noemen
opdrachtnemer.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 24 mei 2018.

1. Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene
voorwaarden de volgende betekenis:
a. Beroepsregelgeving De beroeps- en gedragsregels waaraan alle accountants vanwege de
inschrijving in het accountantsregister van de NBA onderworpen zijn.
b. Bescheiden Alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking
gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering
van de opdracht/overeenkomst door opdrachtnemer vervaardigde of
verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie
voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht. Voornoemde
informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke
gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden.
c. Medewerker Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de
opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
d. Opdracht/overeenkomst De overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich
jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te
verrichten.
e. Opdrachtgever De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan opdrachtnemer de
opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
f. Opdrachtnemer Het kantoor dat de opdracht heeft aanvaard. Alle opdrachten worden
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of
vanwege een individuele medewerker, ook als opdrachtgever de
opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op
uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde
medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden
uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
g. Werkzaamheden Alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren
werkzaamheden en verrichtingen waartoe opdracht is gegeven en die
door opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor
opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt/zal
verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor
opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke)
overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de
opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft
de tegenstrijdigheid.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die
direct of indirecte op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de
dienstverlening aan opdrachtgever door of vanwege opdrachtnemer zijn betrokken.

3. Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenst vorm, op de gewenste wijze en
tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan
onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenst wijze.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht
niet anders voortvloeit.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige
bescheiden.
4. Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer gemaakte extra kosten en
extra uren, alsmede de overige schade voor opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden
noodzakelijke bescheiden.
5. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot)
belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) opdrachtgever door
opdrachtnemer aan derden, wordt opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie
ondertekent en verzendt.
6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
7. Op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de originele, door
opdrachtgever verstrekte bescheiden aan opdrachtgever retourneren.

4. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijk
wet- en (beroeps) regelgeving.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerkers.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de
opdrachtnemer aan te wijzen derde.

5. (Beroeps)regelgeving
1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor opdrachtnemer
voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
2. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens
en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal medewerkers en in te
schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van
persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- of
(beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van
opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan
dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat opdrachtnemer
- in wet en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend
geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van
overheidswege ingestelde autoriteiten,
- in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen,
- verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) opdrachtgever dan wel diens cliënt.
4. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij opdrachtgever ten
gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
5. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen
derden.

6. Intellectuele eigendom
1. Het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van
intellectuele eigendomsrechten die bij opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die
ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan opdrachtnemer.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten waarop de intellectuele
eigendomsrechten van opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan opdrachtnemer gebruiksrechten heeft
verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet
uitsluitend) om computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten,
rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder
voorafgaande schriftelijk toestemming van opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet
in het geval opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de
werkzaamheden door opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van
dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

7. Overmacht
1. Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen
nakomen, ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6.75 BW dan worden die verplichtingen
opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te
komen.
2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zetten, overigens
zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de
overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de verrichte
werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de opdrachtgever deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

8. Honorarium en kosten
1. De door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte
kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen
zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van
het resultaat van de werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en
verblijfkosten ten behoeve van de werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.
2. Naast het honorarium worden de door opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door
opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan opdrachtgever. Het
niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor opdrachtnemer om de werkzaamheden
(tijdelijk) op te schorten.
4. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd,
honoraria of prijzen wijzigen, heeft opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te
passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de Omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle
door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

9. Betaling
1. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat
opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen
30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van
bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer.
2. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijk
(handels)rente in rekening te brengen.
3. Als opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever
gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de
eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van
opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, of als opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een
declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, dan is opdrachtnemer gerechtigd
om van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door
opdrachtnemer te bepalen vorm. Als opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is
opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de
overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke
hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10. Termijnen
1. Als tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de
opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om: a. een vooruitbetaling te doen –
indien overeengekomen – of b. de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en
op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg
over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als
een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
(schriftelijk) is overeengekomen.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat
opdrachtgever aan opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat
deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat de opdrachtnemer niet
in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de kamer van koophandel als
gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het
gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het
rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de
uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat
volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt
uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te
dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan de gemaakte redelijke kosten
ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de gemaakte redelijke kosten om de prestatie
van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter
voorkoming of beperking van de schade.
4. Als om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in
lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van
het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Als de opdracht een
duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde
bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan
het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever. In geen geval zal de totale
vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 300.000 per toerekenbare
tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht
gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.
5. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare
tekortkoming.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover
sprake is van opzet of bewuste roekloosheid van opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
7. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het
recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitvoerde
werkzaamheden.
8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige bescheiden
heeft verstrekt.
9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van
opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met
de uitvoering van de opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten
van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
10. Het bepaalde in de leden 1 t/m 9 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuelen als de
buitencontractuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever.

12. Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst onmiddellijk
opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving
aan de andere partij. Als de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het
honorarium verschuldigd overeenkomstig de door opdrachtnemer opgegeven uren voor
werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
2. Als opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft opdrachtnemer recht op
vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding
van additionele kosten die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die
voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele
kosten met betrekking tot onderaanneming).
3. Als opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft opdrachtgever recht op
medewerking van opdrachtnemer bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is
van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor opdrachtnemer zich
genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit
lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties
heeft voldaan.

13. Opschortingsrecht
1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn
verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan
opdrachtgever of derde, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig
zijn voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op bescheiden van opdrachtgever die (nog) geen bewerking
door opdrachtnemer hebben ondergaan.

14. Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en
andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met
het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment
waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten
en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe
aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

15. Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van
elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals
cloud- toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen
ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e- mails (met inbegrip van emails
die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke
informatie of stukken bevatten die op de opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard.
Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van het ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar
niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet- aflevering of vertraging bij de aflevering van
elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische
communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of
verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed
functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde
middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande
geldt eveneens voor het gebruik dat opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade
ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken het digitaal
deponeren daarvan bij de kamer van koophandel.
4. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht
mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
5. De data- uittreksel uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs
is geleverd door de ontvanger.
6. Het bepaalde in artikel 11 is van dienovereenkomstige toepassing.

16. Overige bepalingen
1. Als opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, garandeert
opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO- normen en aan
andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er
voor zorg te dragen dat opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige
faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit
te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot
beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen
onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer opdrachtnemer van de faciliteiten van
opdrachtgever gebruik maakt.
2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen
of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel
direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te
verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de
12 maanden daarna.
3. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgesteld. Ingeval van
verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse tekst, is de Nederlandse tekste
bindend.
4. Bepalingen in de opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de
opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede
begrepen de artikelen 6, 8, 9, 11, 16 lid 2 en 17.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
opdrachtnemer is gevestigd.
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van opdrachtgever om een
geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of klacht in te dienen bij opdrachtnemer zelf, de
Accountantskamer (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).

18. Reparatieclausule nietigheden
1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst
geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig
wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben
voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
opdracht/overeenkomst.
2. Als op enige bepaling in de opdracht of op een gedeelte van de opdracht rechtens geen beroep kan
worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de opdracht onverminderd van kracht, met dien
verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet
worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van
partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel
mogelijk in stand blijft.

AANVULLING ALGEMENE VOORWAARDEN: WERKWIJZE AVG

Algemene toelichting
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldig. Deze
verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De tekst van de verordening kunt u vinden op: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ENU
U heeft Fiscalis Accountants BV ingeschakeld voor werkzaamheden waarbij persoonsgegevens door
ons worden verwerkt. De AVG stelt aanzienlijke formele eisen aan de verwerking van
persoonsgegevens en kent een rolverdeling.
Wanneer een verantwoordelijke een verwerker inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens is
de verantwoordelijke wettelijk verplicht schriftelijke (of gelijkwaardige) afspraken te maken met de
verwerker over een aantal in de wet genoemde onderwerpen.
Voor administratieve werkzaamheden (bijvoorbeeld het doen van fiscale aangiften) zijn wij verwerker.
U blijft verwerkingsverantwoordelijk. U heeft hierbij op basis van de verordening in de meeste
gevallen ook een eigen verantwoordelijkheid. In verband met de identificatieplicht op grond van de
WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) zijn wij overigens zelf ook
verplicht persoonsgegevens vast te stellen. Ook bepalen wij de werkwijze en de te gebruiken software.
Naast een rol als verwerker heeft Fiscalis Accountants BV daarom ook zelf een rol als
verwerkingsverantwoordelijke.
Via deze aanvulling op onze Algemene Voorwaarden geven wij invulling aan de wettelijk
verplichtingen en leggen wij deze hierbij schriftelijk vast.
Definities
Betrokkene Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
Verwerker Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of
een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke
specifieke verwerkingsactiviteiten verricht.
Sub- verwerker Een andere verwerker die door de verwerker wordt ingezet om ten behoeve
van de verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te
verrichten.
Verwerkingsverantwoordelijke/verantwoordelijke Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens
vaststelt.
Bijzondere persoonsgegevens Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het
lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische
gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens
over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of
seksuele gerichtheid, alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende
veiligheidsmaatregelen.
Datalek/inbreuk in verband met persoonsgegevens Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk
of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten
valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot
doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Derden ` Andere dan u en wij en onze medewerkers
Meldplicht datalekken De verplichting tot het melden van datalekken aan de Autoriteit
Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan betrokkene(n).
Medewerkers Personen die werkzaam zijn bij u of bij ons, ofwel in dienstbetrekking dan wel
tijdelijk ingehuurd.
Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon die in het kader van de opdracht worden verwerkt; als identificeerbaar
wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam,
een identificatienummer, locatiegegevens een online identificator of van een
of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die
natuurlijke persoon.
Persoonsgegevens van gevoelige aard Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige
verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van
betrokkene, schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)
fraude. Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval
worden gerekend:
- Bijzondere persoonsgegevens,
- Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene,
- (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van
de betrokkene,
- Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens,
- Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits) fraude.
Verwerken/verwerking Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd
via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter
beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of
vernietigen van gegevens.
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet
van deze verordening. De AVG vervangt de Wbp per 25 mei 2018.

1. Toepasselijkheid en looptijd
1.1.Deze werkwijze AVG is van toepassing op iedere verwerking die door ons als verwerker en/of
als verwerkingsverantwoordelijke wordt gedaan op basis van de verstrekte opdracht, gegeven
door u als verantwoordelijke.
1.2.Deze werkwijze AVG treedt in werking op de datum waarop deze zijn overeengekomen en
eindigt op het moment dat wij geen persoonsgegevens meer onder ons hebben die wij in het
kader van de opdracht voor u verwerken. Het is niet mogelijk om deze overeengekomen
werkwijze AVG tussentijds op te zeggen.
1.3.Artikel 5 en 6 van deze werkwijze AVG blijven gelden, ook nadat de overeenkomst en/of
opdracht is geëindigd.

2. Verwerking
2.1.Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de overeengekomen
opdracht. In principe doen wij dit verwerken niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor
de uitvoering van de verstrekte opdracht. Gezien de aard van onze beroepspraktijk en de aard
en inrichting van de geautomatiseerde omgeving behouden wij ons het recht voor om
bijvoorbeeld in het kader van efficiency of in onze beroepspraktijk regelmatig voorkomende
werksoorten gegevens wel langer of uitgebreider te bewaren. De bewaarplicht wordt door
Fiscalis Accountants BV geregeld, tenzij Fiscalis Accountants BV deze plicht aan
opdrachtgever teruggeeft. De verwerking vindt plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij
wij op grond van de wet- en/of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen (bijvoorbeeld
bij het maken va een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet
worden gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft). Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG
stellen wij u daarvan onmiddellijk in kennis.
2.2.De verwerking vindt plaats onder uw verantwoordelijkheid. Wij hebben geen zeggenschap
over het doel en de middelen van de verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als
het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte
persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. U moet er voor
zorgen dat u het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens duidelijk
heeft vastgesteld. De zeggenschap over de persoonsgegevens berust nooit bij ons. Als wij een
zelfstandige verplichting mochten hebben op basis van wettelijke voorschriften of de voor
accountants geldende gedrags- en beroepsregels met betrekking tot verwerking van
persoonsgegevens, dan leven wij deze verplichtingen na. Een overzicht van deze gedrags- en
beroepsregels kunt u vinden op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (www.nba.nl).
2.3.U bent wettelijk verplicht de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te
leven. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag
voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de op
ons als verwerker en/of verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijnde regelgeving op
het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
2.4.Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De
uitzondering hierop is opgenomen in artikel 2.5. Wij beperken de toegang tot medewerkers
voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. Gezien de relatief kleine
omvang van Fiscalis Accountants BV en het belang van goede verdeling van werkzaamheden
en waarneming bij ziekte en vakanties is hierbij de hoofdregel dat vastgelegde informatie voor
alle medewerkers van Fiscalis Accountants BV toegankelijk is. Wij zorgen er bovendien voor
dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige
instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met
de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
2.5.Wij kunnen andere verwerkers (sub- verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde
werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over
specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. Als het
inschakelen van sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken
dan zullen wij die sub-verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze overeenkomst
opleggen. Fiscalis Accountants BV maakt, samen met Fiscalis Lonen BV, deel uit van een
gezamenlijke automatiseringsomgeving. Via geheimhoudingsovereenkomsten is de
vertrouwelijkheid van gegevens onderling gewaarborgd. Bij acceptatie van deze werkwijze
gaat u akkoord met het bovenstaande.
2.6.Voor zover mogelijk verlenen wij u bijstand bij het vervullen van uw verplichtingen om
verzoeken om uitoefening van rechten van betrokkenen af te handelen. Als wij (rechtstreeks)
verzoeken ontvangen van betrokkenen(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld
inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens), dan zenden wij deze verzoeken door
naar u. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij wij u natuurlijk behulpzaam kunnen zijn als
wij in het kader van de opdracht toegang hebben tot deze persoonsgegevens. Hiervoor kunnen
wij kosten in rekening brengen. Indien wij zelf verwerkingsverantwoordelijk zijn en
persoonsgegevens van u verwerken geldt dat u vergelijkbare rechten op bijvoorbeeld inzage,
wijziging of verwijdering van persoonsgegevens hebt. Ook hiervoor kunnen wij kosten in
rekening brengen.
2.7.Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte,
tenzij wij hierover met u andere afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken leggen wij
gezamenlijk schriftelijk vast, of per e- mail.
2.8.Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit
alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen
wij eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat wij op grond van gedragsen
beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. As er geen strafrechtelijke of andere
juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij u op de hoogte van het verzoek. Wij proberen
dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor u mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen
tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als wij u op de hoogte mogen
stellen dan zullen wij ook met u overleggen over de wijze waarop en welke gegevens wij ter
beschikking zullen stellen.

3. Beveiligingsmaatregelen
3.1.Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen en deze gedocumenteerd. Bij het
nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de
stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
3.2.Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Als u de wijze
waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten inspecteren, dan kunt u hiertoe een
verzoek aan ons doen. Wij zullen hierover gezamenlijk met u afspraken maken. De kosten van
een inspectie zijn voor uw rekening. U stelt aan ons een kopie van het inspectierapport ter
beschikking.

4. Datalekken
4.1.Als er sprake is van een datalek dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit
te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt, of zo snel mogelijk nadat wij
daarover door onze sub-verwerkers zijn geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop
zijn opgenomen in artikel 10 van deze werkwijze AVG. Wij zullen u daarbij voorzien van de
informatie die u redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding
te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de
Meldplicht Datalekken c.q. wij zenden de melding van onze sub-verwerker aan u door. Ook
van de door ons, of onze sub-verwerker, naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen
houden wij u op de hoogte.
4.2.De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n)
is altijd uw eigen verantwoordelijkheid indien u verwerkingsverantwoordelijk bent. Het
(bij)houden van een register van datalekken is in die situatie ook altijd uw
verantwoordelijkheid.
4.3.Bij veel van de uitgevoerde werkzaamheden is Fiscalis Accountants BV ook zelf
verwerkingsverantwoordelijke. Bij datalekken die volgens onze overwegingen geen ernstige
gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene staat het Fiscalis
Accountants BV vrij af te wijken van de onder 4.1. en 4.2. beschreven procedure. Bij een
dergelijke afwijking is het de verantwoordelijkheid van Fiscalis Accountants BV een wettelijk
verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen.

5. Geheimhoudingsplicht
5.1.Wij houden de van u verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers
en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Accountants nemen met betrekking tot
de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens geheimhouding in acht zoals deze voor
accountants geldt op basis van de gedrags- en beroepsregels. Een overzicht van deze gedragsen
beroepsregels kunt u vinden op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (www.nba.nl).

6. Aansprakelijkheid
6.1.U staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van de opdracht niet
onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
6.2.Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door u niet naleven van de
AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op
grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben
geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die wij in verband
daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van
eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolg van uw handelen.
6.3.De in de opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking
van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze
werkwijze AVG, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van
deze werkwijze AVG en/of de opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan
leiden.

7. Overdraagbaarheid overeenkomst
7.1.Het is voor u en ons, behalve als wij gezamenlijk schriftelijk anders afspreken, niet toegestaan
om deze werkwijze AVG en de rechten en de plichten die samenhangen met deze werkwijze
AVG over te dragen aan een ander.

8. Beëindiging en teruggave/vernietiging persoonsgegevens
8.1.Als de opdracht wordt beëindigd dan zullen wij de door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens op uw verzoek aan u terug overdragen of – als u ons daarom verzoekt –
vernietigen, tenzij wij op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn een kopie van
de persoonsgegevens te bewaren. Overdracht zal in de regel in gestructureerde vorm
(doorzoekbaar PDF document) plaatsvinden.
8.2.De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de
opdracht zijn voor uw rekening. Hetzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de
persoonsgegevens. Als u daarom vraagt dan geven wij u vooraf een kosteninschatting. Deze
werkwijze AVG en/of de opdracht kan nimmer tot overschrijding van de beperking leiden.

9. Aanvullingen en wijziging overeenkomst
9.1.Aanvullingen en wijzigingen op deze werkwijze AVG zijn alleen geldig als ze op schrift zijn
gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e- mail zijn
gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e- mail van de andere partij.
9.2.Een wijziging in de verwerkte persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de
privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze werkwijze AVG aan te vullen of
te wijziggen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de opdracht, of wanneer wij niet
kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor ons reden zijn om de
opdracht te beëindigen.

10. Slotbepalingen
10.1 Op uw verzoek stellen wij u alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van
de in deze werkwijze AVG neergelegde verplichtingen aan te tonen. Wij maken audits
mogelijk, waaronder inspecties, door u of een door u gemachtigde controleur en dragen er aan
bij. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor uw rekening. Ook
eventuele audits bij onze sub-verwerkers zijn voor uw rekening.
10.2.Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van
haar taken.
10.3. Op deze werkwijze AVG is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is
bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze
overeengekomen werkwijze.
10.4. Deze werkwijze AVG is hoger in rang dan andere door ons met u gesloten overeenkomsten.
Als u algemene voorwaarden gebruikt dan zijn deze niet van toepassing op onze opdracht en
deze werkwijze AVG. De bepalingen uit deze werkwijze AVG gaan boven de overige
bepalingen in onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene
voorwaarden wordt verwezen.
10.5. Als een of meerdere bepalingen in deze werkwijze AVG niet geldig blijken te zijn, dan heeft
dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze werkwijze AVG. Wij
treden dan met u in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling
zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo
vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.
10.6. Mededelingen in het kader van deze werkwijze AVG (inclusief mededelingen in het kader
van artikel 4 – datalekken) zullen door u en ons worden gedaan aan de heer B.M. Vroom,
directeur van Fiscalis Accountants BV. Als het meldpunt verandert, en Vroom voornoemd
wordt vervangen door een medewerker, dan lichten wij elkaar daarover in via onze website.